การประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2559
ประกาศ ณ วันที่ 02/12/2559
LINE it! 346
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2559 โดยมีนางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลางและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยที่ประชุมมีมติให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ได้เกณฑ์การประเมินผลฯ ที่สามารถผลักดันให้ส่วนราชการจัดทำรายงานการเงินให้มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ
 
รายการภาพ