NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 02/12/2559
LINE it! 341
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 (อาคารใหม่) กรมบัญชีกลาง วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ในหัวข้อวิชา “ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” (Digital Economy)       ให้กับผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
รายการภาพ