โครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจสอบภายใน เรื่อง การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 27/10/2559
LINE it! 466
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจสอบภายใน เรื่อง การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ให้แก่ส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งทราบถึงแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
รายการภาพ