โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (มหาวิทยาลัยและหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง)
ประกาศ ณ วันที่ 26/10/2559
LINE it! 242
นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (มหาวิทยาลัยและหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลางที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS สามารถจัดทำรายงานประจำปีได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเทคนิคการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดขึ้น
 
รายการภาพ