ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 4/2559
ประกาศ ณ วันที่ 26/10/2559
LINE it! 321
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณา แผนการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 - พ.ศ. 2564 และเกณฑ์การประเมินองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ส่วนราชการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 คัดเลือกส่วนราชการเข้าร่วมโครงการฯตามกรอบระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการปีละ 75 หน่วยงาน สำหรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มิติด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้ผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560
 
รายการภาพ