การสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
ประกาศ ณ วันที่ 25/10/2559
LINE it! 330
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ข้อตกลงคุณธรรม” (Integrity Pact) และบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทของกรมบัญชีกลางกับการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง" ณ ห้อง Sapphire โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้สังเกตการณ์ ถึงหลักการและแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม รวมถึงให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของผู้สังเกตการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมต่อไปในอนาคต และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
รายการภาพ