การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรม
ประกาศ ณ วันที่ 21/10/2559
LINE it! 322
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Cooperation Committee) ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 โดยมีนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมบรรยายการดำเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและผู้สังเกตการณ์ภายใต้โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 9 โครงการ
 
รายการภาพ