ร่วมเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างแบบไตรภาคี (ไทย-ฟิลิปปินส์-เวียดนาม)
ประกาศ ณ วันที่ 18/10/2559
LINE it! 366
นางสาวชุณหจิต  สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ได้ประสานความร่วมมือกับ UNDP (United Nations Development Programme) โดยมี Mr.Phil Matsheza (Regional Team Leader Governance and peacebuilding,  และ H.E. Mr.Brian Davidson เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ร่วมจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างแบบไตรภาคี (ไทย-ฟิลิปปินส์-เวียดนาม) “Mitigating integrity risks in government contracts ; South-South Exchange” ให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จาก 3 ประเทศ ณ ห้องบอลรูม 2, 3  โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2559 เพื่อร่วมกันศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างความเป็นวิชาชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงจากสาธารณรัฐเกาหลี และ UNDP
 
รายการภาพ