NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมเป็นสักขีพยานในการเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาหารทุจริต
ประกาศ ณ วันที่ 04/10/2559
LINE it! 606
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นสักขีพยานในการเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาหารทุจริต (MOU) ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจัดทำขึ้นระหว่างองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กับ สภาวิศวกร สภาสถาปนิก และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้าน การทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร ในการสนับสนุนมาตรการต่างๆ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประกันสังคม ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งประสานความร่วมมือในการตรวจสอบการดำเนินงาน ป้องกันการทุจริต และร่วมเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต อันจะส่งผลต่อการลดปัญหาการทุจริตของประเทศให้น้อยลง และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชน
 
รายการภาพ