กรมบัญชีกลางร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต
ประกาศ ณ วันที่ 15/08/2559
LINE it! 353
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต ระหว่างกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้บริหารกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนสำนัก ป.ป.ง. และผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง การลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อเป็นการพัฒนากระทรวงการคลังให้เป็นกระทรวงแห่งคุณธรรม มีการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ทุจริตทั้งในรูปแบบของตัวเงิน สิ่งของ และเวลาราชการ จะปฏิบัติตัวอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม รวมทั้งนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ภายใต้โครงการ “กระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต”
รายการภาพ