อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
ประกาศ ณ วันที่ 05/08/2559
LINE it! 421
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นที่ได้ปรับปรุงใหม่ภายใต้การปรับบทบาท ภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัด ให้การบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นองค์กรที่ทันสมัย เข้มแข็ง และสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนกรมบัญชีกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง คลังเขต 4 นางสุวณี  สุขประวิทย์
คลังจังหวัดขอนแก่น และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุป ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วันที่ 5 สิงหาคม 2559
 
รายการภาพ