การประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้ง 1/2559
ประกาศ ณ วันที่ 01/08/2559
LINE it! 271
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้ง 1/2559 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนเวียน พ.ศ. 2558 ในเรื่อง กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการเงินการพัสดุ การบัญชี การายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน การบริหารงานบุคคล และการกำหนดจำนวนสะสมสูงสุดสำหรับทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินงาน
รายการภาพ