ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ 01/08/2559
LINE it! 318
นายพชร อนันตศิลป์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงต่อเติมสะพาน วัดถ้ำสิงขร หมู่ 3 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) โดยมีนางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ปรับปรุงต่อเติมสะพาน กว้าง 2.50 เมตร และยาว 10.80 เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ จำนวน 350,000 บาท ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 และในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือร่วมกับ นายประสาน อุดมสัตยานุกิจ ประธานคณะกรรมการกองทุนชุมชน หมู่บ้านท่าล้อน อ.พุนพิน เกี่ยวกับร้านค้าประชารัฐ ที่ดำเนินการภายใต้โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (กองทุนหมู่บ้านละ 500,000 บาท) โดยมี นางเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์ คลังเขต 8 นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านท่าล้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จากการหารือร่วมกันพบว่า ร้านค้าประชารัฐแห่งนี้ เป็นประเภทร้านค้าและสหกรณ์ ซึ่งซื้อสินค้าที่สำคัญและจำเป็นสำหรับชุมชน ประเภทข้าวสารอาหารแห้ง มาจำหน่าย และจะต่อยอดให้ชาวบ้านได้นำผลผลิตมาจำหน่ายที่ร้านค้าด้วย เช่น ดอกไม้จันทน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่จัดทำร้านค้า เตรียมซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงรูปแบบการบริหารไว้แล้ว สำหรับปัญหาอุปสรรคคือ การจัดทำบัญชีโดยเฉพาะในรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป และเรื่องภาษี ซึ่งกรมบัญชีกลางจะให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวต่อไป
รายการภาพ