ค้นหาข่าวภายใน
Lastest News
Date
News Title View
25/02/2020 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 21
25/02/2020 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 28
25/02/2020 กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงาน “ 9 ทศวรรษ วิทยุกระจายเสียงไทย ” 9
25/02/2020 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 2/2563 9
25/02/2020 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เปิดโครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ 29
24/02/2020 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26
24/02/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิชำระค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 3/2563 1,774
24/02/2020 กรมบัญชีกลางเผย ผลใช้จ่ายเงิน 4 เดือนแรกปี 63 ใช้จ่ายแล้ว 9.59 แสนล้านบาท พร้อมเร่งรัดส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันที 16
24/02/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management 191
24/02/2020 การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 71
Record Display 1 to 10 from 6672 Records
processing time 1.99 s