NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
ค้นหาข่าวภายใน
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว หน่วยงาน ผู้ชม
18/04/2562 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 CGD Internet Central 78
18/04/2562 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) CGD Internet Central, Intranet Central, กจ. 34
18/04/2562 คลังจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไทยนิยม ยั่งยืน) ที่ผลิตรอบ 2 ให้ผู้มีสิทธิ 78,572 ราย CGD Internet Central 54
17/04/2562 กรมบัญชีกลางเผยผลการใช้จ่ายเงินสิ้นไตรมาส 2 CGD Internet Central 33
11/04/2562 แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง กผ., CGD Internet Central 79
11/04/2562 คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุขยายเวลาจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อย 3 เดือน และเพิ่มสิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ CGD Internet Central 70
11/04/2562 อธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ" CGD Internet Central 97
11/04/2562 ประกาศกองกฎหมาย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ CGD Internet Central, Intranet Central, กจ. 46
11/04/2562 รายงานประจำปี 2561 CGD Internet Central 41
10/04/2562 ประกาศกองตรวจสอบภาครัฐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน CGD Internet Central, Intranet Central, กจ. 47
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 5535 รายการ
processing time 1.774 s