การแสดงผล C C C
ค้นหาข่าวภายใน
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว ผู้ชม
01/12/2566 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 7
01/12/2566 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ กลุ่มใดบ้าง ที่สามารถเลือกรับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2 รอบ 4
01/12/2566 การรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ 2 รอบ โดยสมัครใจ "กรณีที่ประสงค์จะรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ 1 รอบ เหมือนเดิม" 5
01/12/2566 การประชุมคณะทำงานปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 8/2566 5
01/12/2566 การชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด 11
01/12/2566 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ (Phone in) รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเกี่ยวกับ “การยื่นความประสงค์เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินเดือนเป็น 2 รอบ” 5
30/11/2566 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปสัมภาษณ์เกี่ยวกับ “การยื่นความประสงค์เปลี่ยนแปลง การจ่ายเงินเดือนเป็น 2 รอบ” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2HD) 18
30/11/2566 การประชุมเตรียมความพร้อมเจรจาจัดทำ FTA ไทย - สหภาพยุโรป เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 10
30/11/2566 การประชุมเตรียมความพร้อมการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 12
29/11/2566 การประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย ครั้งที่ 1/2566 68
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11133 รายการ
processing time 3.491 s