การแสดงผล C C C
ค้นหาข่าวภายใน
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว ผู้ชม
20/10/2564 กรมบัญชีกลางแก้ไขแบบสัญญาในส่วนการคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า เพื่อลดภาระให้ผู้ประกอบการสามารถนำหลักประกันไปบริหารเงินทุนได้คล่องตัวมากขึ้น 4
20/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นิติกร (กองกฎหมาย) 38
20/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) กองการพัสดุภาครัฐ 15
19/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (ปวช.) กองสวัสดิการรักษาพยาบาล 22
19/10/2564 รายงานแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 3
19/10/2564 บก. เร่งพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการงานก่อสร้าง และประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 8 จำนวน 173 ราย 20
18/10/2564 อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเสวนาในงาน Bangkok FinTech Fair 2021 "ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ กับโลกการเงินไทยแห่งอนาคต" 45
15/10/2564 การประชุมคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ครั้งที่ 8/2564 32
14/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) กองการพัสดุภาครัฐ 44
14/10/2564 การประชุมหารือแนวทางการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 31
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 8329 รายการ
processing time 2.416 s