ค้นหาข่าวภายใน
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว ผู้ชม
18/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 228
18/09/2563 กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 18
17/09/2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2563 8
17/09/2563 กรมบัญชีกลาง จัดพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 3
17/09/2563 แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : ประเมินภายในองค์กร (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๔๔๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓) 116
17/09/2563 กรมบัญชีกลางมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 “ทุนหมุนเวียน สร้างโอกาสให้คนไทย สู่วิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน” 7
17/09/2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 442 20
17/09/2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 441 16
16/09/2563 กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่าย!! เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 17 กันยายน 2563 148
16/09/2563 การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง ครั้งที่ 5/2563 26
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 7309 รายการ
processing time 2.204 s