CGD Rss http://www.cgd.go.th RSS news feed from CGD Thai Copyright pubdate แบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลาง พ., 6 กันยายน 2566 10:52:00 +0700 1428601818905 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองกฎหมาย) อ., 16 พฤษภาคม 2566 13:23:10 +0700 1428598063198 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองละเมิดและแพ่ง) อ., 16 พฤษภาคม 2566 13:21:05 +0700 1428598062752 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองคดี) อ., 16 พฤษภาคม 2566 13:19:29 +0700 1428598062409 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) อ., 16 พฤษภาคม 2566 13:18:14 +0700 1428598062229 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) อ., 16 พฤษภาคม 2566 13:16:51 +0700 1428598061961 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการเงินการคลังภาครัฐ) อ., 16 พฤษภาคม 2566 13:15:33 +0700 1428598061590 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการพัสดุภาครัฐ) อ., 16 พฤษภาคม 2566 13:14:00 +0700 1428598061307 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) อ., 16 พฤษภาคม 2566 13:12:27 +0700 1428598061010 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) อ., 16 พฤษภาคม 2566 13:10:58 +0700 1428598060266 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองระบบการคลังภาครัฐ) อ., 16 พฤษภาคม 2566 12:57:05 +0700 1428598057012 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองบัญชีภาครัฐ) อ., 16 พฤษภาคม 2566 12:54:56 +0700 1428598056561 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล) อ., 16 พฤษภาคม 2566 12:53:29 +0700 1428598056277 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) อ., 16 พฤษภาคม 2566 12:50:10 +0700 1428598055962 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ) อ., 16 พฤษภาคม 2566 12:48:43 +0700 1428598055844 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองตรวจสอบภาครัฐ) อ., 16 พฤษภาคม 2566 12:47:25 +0700 1428598055734 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง) อ., 16 พฤษภาคม 2566 12:45:52 +0700 1428598055561 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ) อ., 16 พฤษภาคม 2566 12:44:18 +0700 1428598055364 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคลังเขต (ภายนอก) อ., 16 พฤษภาคม 2566 12:41:59 +0700 1428598055266 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคลังจังหวัด อ., 16 พฤษภาคม 2566 12:36:12 +0700 1428598055174 แบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลาง อ., 6 กันยายน 2565 15:23:42 +0700 1428588898058 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองกฎหมาย) พ., 15 มิถุนายน 2565 12:28:49 +0700 1428586182170 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองละเมิดและแพ่ง) พ., 15 มิถุนายน 2565 12:25:53 +0700 1428586182045 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองคดี) พ., 15 มิถุนายน 2565 12:22:05 +0700 1428586181923 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) พ., 15 มิถุนายน 2565 12:19:33 +0700 1428586181483 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) พ., 15 มิถุนายน 2565 12:15:51 +0700 1428586181276 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการเงินการคลังภาครัฐ) พ., 15 มิถุนายน 2565 12:12:58 +0700 1428586181149 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการพัสดุภาครัฐ) พ., 15 มิถุนายน 2565 12:10:06 +0700 1428586181036 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) พ., 15 มิถุนายน 2565 11:35:50 +0700 1428586177797 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) พ., 15 มิถุนายน 2565 11:33:29 +0700 1428586177446 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองระบบการคลังภาครัฐ) พ., 15 มิถุนายน 2565 11:28:15 +0700 1428586176666 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองบัญชีภาครัฐ) พ., 15 มิถุนายน 2565 11:26:00 +0700 1428586176417 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล) พ., 15 มิถุนายน 2565 11:19:33 +0700 1428586175455 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) พ., 15 มิถุนายน 2565 11:16:12 +0700 1428586175244 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ) พ., 15 มิถุนายน 2565 11:13:39 +0700 1428586174808 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองตรวจสอบภาครัฐ) พ., 15 มิถุนายน 2565 11:10:08 +0700 1428586173938 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง) พ., 15 มิถุนายน 2565 11:06:48 +0700 1428586173496 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ) พ., 15 มิถุนายน 2565 11:02:38 +0700 1428586171886 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคลังเขต (ภายนอก) พ., 15 มิถุนายน 2565 11:01:36 +0700 1428586157953 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคลังจังหวัด พ., 15 มิถุนายน 2565 11:00:33 +0700 1428586156858 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงานคลังจังหวัด) พ., 23 มิถุนายน 2564 12:32:45 +0700 1428574311064 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงานคลังเขต) พ., 23 มิถุนายน 2564 12:32:35 +0700 1428574311147 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) พ., 23 มิถุนายน 2564 12:31:35 +0700 1428574306835 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ) พ., 23 มิถุนายน 2564 12:31:26 +0700 1428574306600 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง) พ., 23 มิถุนายน 2564 12:31:19 +0700 1428574306482 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) พ., 23 มิถุนายน 2564 12:29:00 +0700 1428574306894 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ) พ., 23 มิถุนายน 2564 12:28:39 +0700 1428574306423 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองระบบการคลังภาครัฐ) พ., 23 มิถุนายน 2564 12:28:32 +0700 1428574306775 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) พ., 23 มิถุนายน 2564 12:27:17 +0700 1428574306659 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล) พ., 23 มิถุนายน 2564 12:27:07 +0700 1428574309771 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองตรวจสอบภาครัฐ) พ., 23 มิถุนายน 2564 12:26:57 +0700 1428574306541 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองการพัสดุภาครัฐ) พ., 23 มิถุนายน 2564 12:25:49 +0700 1428574306953 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองละเมิดและแพ่ง) พ., 23 มิถุนายน 2564 12:25:40 +0700 1428574307244 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคดี) พ., 23 มิถุนายน 2564 12:25:32 +0700 1428574307185 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองบัญชีภาครัฐ) พ., 23 มิถุนายน 2564 12:24:07 +0700 1428574306716 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองการเงินการคลังภาครัฐ) พ., 23 มิถุนายน 2564 12:23:56 +0700 1428574307012 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) พ., 23 มิถุนายน 2564 12:23:12 +0700 1428574307070 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) พ., 23 มิถุนายน 2564 12:22:38 +0700 1428574307128 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองกฎหมาย) จ., 21 มิถุนายน 2564 12:21:47 +0700 1428574307303 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาพรวมกรมบัญชีกลาง) อ., 8 กันยายน 2563 15:22:46 +0700 1428565256560 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานคลังจังหวัด) อ., 8 กันยายน 2563 15:21:53 +0700 1428565256321 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานคลังเขต) อ., 8 กันยายน 2563 15:20:38 +0700 1428565256322 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ) อ., 8 กันยายน 2563 15:18:59 +0700 1428565256225 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง) อ., 8 กันยายน 2563 15:17:21 +0700 1428565256046 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองตรวจสอบภาครัฐ) อ., 8 กันยายน 2563 15:16:31 +0700 1428565256044 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ) อ., 8 กันยายน 2563 15:15:22 +0700 1428565255907 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) อ., 8 กันยายน 2563 15:14:32 +0700 1428565255908 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล) อ., 8 กันยายน 2563 15:11:25 +0700 1428565255730 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองบัญชีภาครัฐ) อ., 8 กันยายน 2563 15:08:16 +0700 1428565255731 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองระบบการคลังภาครัฐ) อ., 8 กันยายน 2563 15:06:55 +0700 1428565255548 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) อ., 8 กันยายน 2563 15:05:23 +0700 1428565255547 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) อ., 8 กันยายน 2563 15:03:56 +0700 1428565255428 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองการพัสดุภาครัฐ) อ., 8 กันยายน 2563 15:02:09 +0700 1428565255283 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองการเงินการคลังภาครัฐ) อ., 8 กันยายน 2563 15:01:04 +0700 1428565254980 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) อ., 8 กันยายน 2563 14:51:12 +0700 1428565254550 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) อ., 8 กันยายน 2563 14:48:42 +0700 1428565254510 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองคดี) อ., 8 กันยายน 2563 14:33:51 +0700 1428565253864 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองละเมิดและแพ่ง) อ., 8 กันยายน 2563 14:30:05 +0700 1428565253800 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองกฎหมาย) อ., 8 กันยายน 2563 14:28:08 +0700 1428565253735 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ รอบที่ 1/2563 หน่วยงานหลักของกรมบัญชีกลาง อ., 11 กุมภาพันธ์ 2563 16:28:57 +0700 1428558308361 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ รอบที่ 1/2563 (สำนักงานคลังเขต) อ., 11 กุมภาพันธ์ 2563 16:27:24 +0700 1428558308360 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ รอบที่ 1/2563 (สำนักงานคลังจังหวัด) อ., 11 กุมภาพันธ์ 2563 16:25:26 +0700 1428558308341 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักงานคลังจังหวัด) พ., 3 กรกฎาคม 2562 09:32:25 +0700 1428548926076 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักงานคลังเขต) พ., 3 กรกฎาคม 2562 09:32:07 +0700 1428548926070 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) พ., 3 กรกฎาคม 2562 09:24:39 +0700 1428548924778 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านลูกจ้างของส่วนราชการ) พ., 3 กรกฎาคม 2562 09:23:50 +0700 1428548924780 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านการตรวจสอบภาครัฐ) พ., 3 กรกฎาคม 2562 09:22:39 +0700 1428548924838 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านเงินนอกงบประมาณ) พ., 3 กรกฎาคม 2562 09:20:49 +0700 1428548924556 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล) พ., 3 กรกฎาคม 2562 09:19:32 +0700 1428548924390 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล) พ., 3 กรกฎาคม 2562 09:17:39 +0700 1428548924016 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านบัญชีภาครัฐ) พ., 3 กรกฎาคม 2562 09:14:55 +0700 1428548923771 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (กองระบบการคลังภาครัฐ)) พ., 3 กรกฎาคม 2562 09:13:15 +0700 1428548923423 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) พ., 3 กรกฎาคม 2562 09:09:44 +0700 1428548921365 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP) พ., 3 กรกฎาคม 2562 08:55:23 +0700 1428548920856 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายในประเทศ) พ., 3 กรกฎาคม 2562 08:53:05 +0700 1428548920521 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านการพัฒนาระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังส่วนภูมิภาค (CFO)) พ., 3 กรกฎาคม 2562 08:51:03 +0700 1428548920364 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) พ., 3 กรกฎาคม 2562 08:47:40 +0700 1428548920220 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) พ., 3 กรกฎาคม 2562 08:45:38 +0700 1428548919996 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านคดี) พ., 3 กรกฎาคม 2562 08:39:41 +0700 1428548919598 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านละเมิดและแพ่ง) พ., 3 กรกฎาคม 2562 08:34:48 +0700 1428548919262