RSS

ข่าวกรมบัญชีกลาง
• ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล 229
• ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ 657
• ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ 427
• ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน 107