RSS

ข่าวกรมบัญชีกลาง
• ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล 125
• ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ 383
• ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ 295
• ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน 79