RSS

ข่าวกรมบัญชีกลาง
• ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล 118
• ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ 327
• ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ 274
• ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน 73