RSS

ข่าวกรมบัญชีกลาง
• ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล 142
• ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ 426
• ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ 332
• ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน 84