RSS

ข่าวกรมบัญชีกลาง
• ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล 115
• ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ 228
• ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ 261
• ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน 72