การแสดงผล C C C
Download เอกสาร
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
20638 17/08/2565 แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)) 899 325/821/แบบฟอร์มแจ้งโครงการ IP.docx
91019 04/10/2564 แบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์ (Notification Report : NR) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ 677 104/383/แบบฟอร์มหน่วยงานชี้แจง NR.docx
91018 04/10/2564 แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์ (Notification Report : NR) สำหรับผู้สังเกตการณ์ NR ฉบับที่ ๒ 413 124/714/เวียน NR ฉบับ 2.docx
91017 04/10/2564 แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์ (Notification Report : NR) สำหรับผู้สังเกตการณ์ ฉบับที่ ๑ 345 770/1018/เวียน NR ฉบับ 1.docx
06746 17/12/2563 แนบท้ายประกาศ เรื่องแนวทาง ข้อ12 (4) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของผู้สังเกตการณ์ 1,708 834/263/แนบท้ายประกาศ เรื่อง แนวทาง ข้อ 12 (4) แบบรายงานผลการปฏิบัติง IO (แก้ไข).docx
06745 17/12/2563 แนบท้ายประกาศ เรื่อง แนวทาง ข้อ 7 แบบรายงานผลการดำเนินงาน สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ (แก้ไข) 2,063 906/548/แนบท้ายประกาศ เรื่อง แนวทาง ข้อ 7 แบบแจ้งรายงานผลของสรก (แก้ไข).docx
06756 25/11/2563 แนบท้ายประกาศ เรื่อง แนวทางข้อ 6 ข้อตกลงคุณธรรม (e-Bidding) 4,436 454/966/ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact).doc
31096 13/09/2562 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และผู้ประกอบการ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำฯ วันที่ 12 กันยายน 2562 830 416/795/Conference 12-9-62.pdf
12405 30/01/2562 ตัวอย่างนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริต 2,120 681/161/ตัวอย่างนโยบายฯ.pdf
08104 20/11/2561 สไลด์ประกอบการบรรยายพิเศษโครงการข้อตกลงคุณธรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 1,510 829/536/pp IP conference.pptx
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 17 รายการ
processing time 1.866 s