การแสดงผล C C C
Download เอกสาร
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
06746 17/12/2563 แนบท้ายประกาศ เรื่องแนวทาง ข้อ12 (4) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของผู้สังเกตุการณ์ 1,344 70/586/แนบท้ายประกาศ เรื่อง แนวทาง ข้อ 12 (4) แบบรายงานผลการปฏิบัติง IO (แก้ไข).docx
06745 17/12/2563 แนบท้ายประกาศ เรื่อง แนวทาง ข้อ 7 แบบแจ้งรายงานผลของส่วนราชการ 1,640 559/870/แนบท้ายประกาศ เรื่อง แนวทาง ข้อ 7 แบบแจ้งรายงานผลของสรก (แก้ไข).docx
06756 25/11/2563 แนบท้ายประกาศ เรื่อง แนวทางข้อ 6 ข้อตกลงคุณธรรม (e-Bidding) 3,465 454/966/ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact).doc
31096 13/09/2562 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และผู้ประกอบการ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำฯ วันที่ 12 กันยายน 2562 600 416/795/Conference 12-9-62.pdf
12405 30/01/2562 ตัวอย่างนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริต 1,650 681/161/ตัวอย่างนโยบายฯ.pdf
08104 20/11/2561 สไลด์ประกอบการบรรยายพิเศษโครงการข้อตกลงคุณธรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 1,183 829/536/pp IP conference.pptx
19405 15/08/2561 คู่มือการดำเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Guideline) 7,962 419/268/คู่มือกรมบัญชีกลาง Low Res Edit1.pdf
06757 08/08/2561 เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำฯ 1,061 737/215/เอกสารแนบท้ายประกาศ มาตรฐานขั้ำต่ำ (แก้ไข).docx
06754 08/08/2561 แนบท้ายประกาศ เรื่องแนวทาง ข้อ 12(4) แบบรายงานผลการสังเกตการณ์รอบ 1 ปี 479 1008/493/แนบท้ายประกาศ เรืองแนวทาง ข้อ 12 (4) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ปี.docx
06752 08/08/2561 แนบท้ายประกาศ เรื่อง แนวทางข้อ 4 แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 2,114 754/815/แนบท้ายประกาศ เรืองแนวทาง ข้อ 4.docx
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 13 รายการ
processing time 1.29 s