การแสดงผล C C C
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
62904 30/10/2566 ซ้อมความเข้าใจการนำส่งรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ว 645) 378 256/328/645.pdf
60056 25/09/2566 รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566) (ว 559) 569 940/63/ว 559.pdf
00731 25/01/2565 กิจกรรมมาตรฐานของงานบริหารจัดการภาครัฐ 338 324/651/2. ว.385 30 ก.ย. 59 กิจกรรมมาตรฐานของงานบริหารจัดการภาครัฐ.pdf
00724 25/01/2565 แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตของงานบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2557 186 875/241/1. ว.98 11 ก.พ. 59 แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิต 2557.pdf
00720 25/01/2565 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 279 301/839/8. ว.21 13 ม.ค. 65 เชิญอบรม ว.920.pdf
00717 25/01/2565 หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 233 165/706/7. ว.921 13 ก.ย. 64 หลักเกณฑ์ CPD.pdf
00714 25/01/2565 หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการ'ฝึกอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษา ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (กค 0410.2/ว 920) 308 448/938/6. ว.920 13 ก.ย. 64 หลักเกณฑ์อบรมผู้ทำบัญชีขาดวุฒิ.pdf
00713 25/01/2565 ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (Public Accountants Information System : PAIS) (กค 0410.2/ว 432) 565 185/814/5. ว.432 11 ก.ย. 63 ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ PAIS.pdf
00711 25/01/2565 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 178 349/65/4. ว.473 27 ก.ย. 62 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ.pdf
00710 25/01/2565 แนวปฎิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 209 850/342/3. ว.92 26 ส.ค. 62 แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 24 รายการ
processing time 1.992 s