การแสดงผล C C C
หลักเกณฑ์ผู้ทำบัญชี
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
58000 04/09/2566 ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ว 522) 769 698/374/ว522.pdf
00690 25/01/2565 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 1,329 428/961/8. ว.21 13 ม.ค. 65 เชิญอบรม ว.920.pdf
00686 25/01/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 1,195 292/828/7. ว.921 13 ก.ย. 64 หลักเกณฑ์ CPD.pdf
00685 25/01/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการฝึกอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 1,148 575/36/6. ว.920 13 ก.ย. 64 หลักเกณฑ์อบรมผู้ทำบัญชีขาดวุฒิ.pdf
00683 25/01/2565 เรื่อง ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (Public Accountants Information System : PAIS) 1,375 312/936/5. ว.432 11 ก.ย. 63 ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ PAIS.pdf
00681 25/01/2565 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 974 793/84/4. ว.473 27 ก.ย. 62 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ.pdf
00677 25/01/2565 แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (กค 0410.2/ว 92) 1,059 469/1000/3. ว.92 26 ส.ค. 62 แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ.pdf
00675 25/01/2565 เรื่อง การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 1,702 557/498/2. ว.178 17 เม.ย. 62 การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ.pdf
00672 25/01/2565 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (กค 0410.2/ว 29) 3,236 687/477/1. ว.29 5 เม.ย. 62 หลักเกณฑ์ผู้ทำบัญชี 2562.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 9 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 9 รายการ
processing time 1.858 s