การแสดงผล C C C
ผังบัญชีมาตรฐาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00669 25/01/2565 การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS (กค 0410.2/ว 78) 4,146 656/723/ว.78 13 มี.ค. 60 เพิ่มผังบัญชี 2560.pdf
00667 25/01/2565 ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (กค 0410.2/ว 445) 12,244 951/407/ว.445 24 พ.ย. 59 ผังบัญชี 2560.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 2 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 2 รายการ
processing time 1.727 s