การแสดงผล C C C
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติทางบัญชี
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
59912 26/09/2566 การจัดทำรายงานการเงินประจำปี (ว 567) 69 514/242/ว 567 การจัดทำรายงานการเงินประจำปี .pdf
47917 22/05/2566 การเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (ว 287) 571 828/587/ว 287.pdf
46535 08/05/2566 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ว260) 2,540 967/205/หน้าแรก_merged.pdf
32162 12/01/2566 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ว.33) 1,786 100/603/แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
13088 09/05/2565 การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน (0410.3/ว409) 352 575/26/ว409.pdf
05780 28/02/2565 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,383 347/526/ว 160 เกณฑ์ประเมิน.pdf
00070 26/10/2564 แนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน กรณีลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (กค 0410.3/ว 1069) 162 272/688/แนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชีตามมาตรการให้.pdf
02634 13/09/2564 แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (0410.3/ว919) 101 39/8/ว919.pdf
02529 13/08/2564 แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (0410.3/ว731) 35
02478 21/04/2564 แนวปฎิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (0410.3/ว216) 68 730/263/ว216.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 115 รายการ
processing time 2.012 s