การแสดงผล C C C
เหตุอื่นๆ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
04932 08/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๖๓/๒๕๕๖ ส่วนราชการต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามคำพิพากษา 1,560 720/668/สรพ63-56,2.pdf
04933 07/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๐๒/๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งยกเลิกมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงาน เป็นเหตุให้ส่วนราชการต้องจ่ายเงินเดือนเพิ่ม 385 772/606/สรพ102-56,1.pdf
04934 07/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๐๔/๒๕๕๖ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ส่วนราชการชดใช้ค่าทดแทนการปลูกป่า และค่าเสียโอกาสในการทำไม้ออกจากแปลงสวนป่าที่ปลูกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 427 194/757/สรพ104-56,2.pdf
04935 09/12/2557 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๒๘/๒๕๕๗ ธนาคารชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่ นาย อ. 406 123/446/128-56,2.pdf
04936 17/11/2557 หน่วยงานต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แกผู้เสียหายตามคำพิพากษาศาลอุทรธรณ์ เรื่องเสร็จที่ สรพ.๘๑/๒๕๕๗ 535 250/562/81-57,2.pdf
04937 29/10/2557 เรื่องเทศบาลก่อสร้างอาคารสำนักงานในพื้นที่ของทางราชการก่อนได้รับอนุญาต เรื่องเสร็จที่ สรพ.๑๐๐/๒๕๕๖ 497 694/128/100_2556,2.pdf
04938 09/05/2557 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๖๓/๒๕๕๖ ส่วนราชการต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกา 658 158/343/เรื่องเสร็จที่ี๖๓-๕๖,1.pdf
04939 27/12/2556 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๕๐/๒๕๕๖ ส่วนราชการไม่อาจฟ้องเรียกค่าปรับจาก บริษัท ส. เนื่องจากฟ้องเกินกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี 580 647/120/เรื่องเสร็จที่+สรพ+50-2556,1.pdf
04940 13/11/2556 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๔๕/๒๕๕๖ เครื่องบินฝึกแบบย่อส่วน (HALF SCALE) ประสบอุบัติเหตุระหว่างการฝึกทบทวน 299 382/85/เรื่องเสร็จที่+สรพ.45-2556,1.pdf
04941 23/08/2556 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๒๒/๒๕๕๖ เทศบาลอนุญาตให้เอกชนใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยระเบียบ 398 159/743/เรื่องเสร็จที่+สรพ.22-2556,1.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 18 รายการ
processing time 1.91 s