Display Mode C C C
ภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้
No. Date News Title View Download
04865 08/11/2011 เรื่องเสร็จที่ ๕๕/๒๕๕๔ เพลิงไหม้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 585 452/782/เรื่องเสร็จที่552554,1.pdf
04866 05/09/2011 เพลิงไหม้อาคารเรียนได้รับความเสียหาย เรื่องเสร็จที่ ๓๑/๒๕๕๔ 393 296/822/เรื่องเสร็จที่+31-2554,1.pdf
04867 04/01/2011 เพลิงไหม้อาคารเรียน สำนวนเลขที่ ๖๘/๑๘๒/๒๕๕๒ 278 304/3/68.182.52,1.pdf
04868 04/01/2011 เพลิงไหมอาคารเรียน สำนวนเลขที่ ๗๖/๒๐๑/๒๕๕๒ 246 910/919/76.201.,1.pdf
04869 22/11/2010 เพลิงไหม้ห้องทำงานสำนักงงาน ส. ได้รับความเสียหาย สำนวนเลขที่ 3/11/2553 333 309/611/3.11.53,1.pdf
04870 22/11/2010 เพลิงไหม้ของอาคารมหาวิทยาลัย สำนวนเลขที่ 39/120/2553 250 199/949/39-120-53,2.pdf
04871 14/10/2010 ห้องพักเกิดเพลิงไหม้ สำนวนเลขที่ 74/197/2552 286 401/435/74.197.52,2.pdf
04872 17/08/2009 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2552 358 692/829/เพลิงไหม้+ส.ค.,2.pdf
04873 01/02/2008 เพลิงลุกไหม้รถยกขนาด 60 ตัน ของสำนักงาน ส. 235 76/39/ก.พ.+51+เพลิงไหม้,2.pdf
04874 01/03/2007 เพลิงใหม้อาคารเรียนแบบ ป 1 ซ และแบบจังหวัด/25 ของโรงเรียน ข. 301 473/455/มี.ค.50+ภัยธรรมชาติ+-+เพลิงไหม้,0.pdf
Record Display 1 to 10 from 21 Records
processing time 1.424 s