ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
No. Date News Title View Download
04978 07/01/2015 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๗๓/๒๕๕๖ เทศบาลเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ไม่ชอบด้วยระเบียบ 2,817 465/952/สรพ73-56,1.pdf
04979 07/01/2015 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๗๔/๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่เทศบาลเบิกจ่ายเงินโดยไม่ถูกต้อง 2,014 688/3/สรพ74-56,1.pdf
04980 07/01/2015 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๐๓/๒๕๕๖ การเรียกประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ชอบด้วยกฎหมาย 748 995/681/สรพ103-56,1.pdf
04981 07/01/2015 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๗๑/๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบล รับจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 1,026 19/802/สรพ71-56,1.pdf
04982 07/01/2015 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๗๒/๒๕๕๖ เทศบาลใช้จ่ายเงินในการฝึกอบรมโครงการหมู่บ้านไม่เป็นไปตามระเบียบ 1,045 242/877/สรพ72-56,1.pdf
04983 06/01/2015 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๖๔/๒๕๕๖ ส่วนราชการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เป็นไปตามระเบียบ 1,321 943/743/สรพ64-56,1.pdf
04984 06/01/2015 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๖๕/๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบล เบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 1,479 142/819/สรพ65-56,1.pdf
04985 06/01/2015 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๖๖/๒๕๕๖ เงินของโรงเรียนขาดบัญชี 634 365/894/สรพ66-56,1.pdf
04986 06/01/2015 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๖๗/๒๕๕๖ เทศบาลตำบล เบิกจ่ายเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุชุมชนไม่เป็นไปตามระเบียบ 825 588/969/สรพ67-56,1.pdf
04987 06/01/2015 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๖๘/๑๕๕๖ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเงินขาดบัญชี 672 811/20/สรพ68-56,1.pdf
Record Display 1 to 10 from 26 Records
processing time 1.367 s