ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
04978 07/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๗๓/๒๕๕๖ เทศบาลเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ไม่ชอบด้วยระเบียบ 2,412 465/952/สรพ73-56,1.pdf