การแสดงผล C C C
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
04978 07/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ.๗๓/๒๕๕๖ เทศบาลเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ไม่ชอบด้วยระเบียบ 3,851 465/952/สรพ73-56,1.pdf
04979 07/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๗๔/๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่เทศบาลเบิกจ่ายเงินโดยไม่ถูกต้อง 3,163 688/3/สรพ74-56,1.pdf
04980 07/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๐๓/๒๕๕๖ การเรียกประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ชอบด้วยกฎหมาย 1,062 995/681/สรพ103-56,1.pdf
04981 07/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๗๑/๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบล รับจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 1,617 19/802/สรพ71-56,1.pdf
04982 07/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๗๒/๒๕๕๖ เทศบาลใช้จ่ายเงินในการฝึกอบรมโครงการหมู่บ้านไม่เป็นไปตามระเบียบ 1,504 242/877/สรพ72-56,1.pdf
04983 06/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๖๔/๒๕๕๖ ส่วนราชการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เป็นไปตามระเบียบ 1,897 943/743/สรพ64-56,1.pdf
04984 06/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๖๕/๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบล เบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 2,301 142/819/สรพ65-56,1.pdf
04985 06/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๖๖/๒๕๕๖ เงินของโรงเรียนขาดบัญชี 985 365/894/สรพ66-56,1.pdf
04986 06/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๖๗/๒๕๕๖ เทศบาลตำบล เบิกจ่ายเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุชุมชนไม่เป็นไปตามระเบียบ 1,241 588/969/สรพ67-56,1.pdf
04987 06/01/2558 เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๖๘/๑๕๕๖ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเงินขาดบัญชี 1,049 811/20/สรพ68-56,1.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 26 รายการ
processing time 1.968 s