สาระน่ารู้
No. Date News Title View Read
86690 19/01/2018 ขยายระยะเวลาใช้อัตราค่าบริการโลหิต และค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิค การแพทย์ 538
72626 18/07/2017 กำหนดแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณึเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริาช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1,278
71244 27/06/2017 ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลการภาครัฐ 3,672
69189 12/06/2017 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลการภาครัฐ 4,213
65098 10/04/2017 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) 2,063
61590 20/03/2017 กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) 1,246
Record Display 1 to 6 from 6 Records
processing time 1.275 s