การแสดงผล C C C
กฏหมายระเบียบและหนังสือเวียน(สวัสดิการรักษาพยาบาล)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
61263 22/09/2563 การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ว 450 492
62302 18/09/2563 ซ้อมความเข้าใจแนวปฎิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ปวยฉุกเฉิน ว 447 282
61034 17/09/2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 442 505
61032 17/09/2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 441 328
60427 11/09/2563 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ว 422 1,676
60009 08/09/2563 สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนกรฏาคม 2563 474
60008 08/09/2563 สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนมิถุนายน 2563 76
55469 10/07/2563 ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกสรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประจำเดือนพฤษภาคม 63 1,139
55468 10/07/2563 ค่ารักษาพยาบาลประเภทผูู้ป่วยนอกสรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประจำเดือนเมษายน 63 267
54074 19/06/2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 278 824
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 550 รายการ
processing time 1.251 s