กฏหมายระเบียบและหนังสือเวียน(สวัสดิการรักษาพยาบาล)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
48270 30/09/2559 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต 164
48046 29/09/2559 ด่วนที่สุดที่ กค 0417/ว 308 ลว.26 ก.ค. 49 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 1,482
48044 29/09/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 254 ลว. 22 มิ.ย. 49 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 1,117
48042 29/09/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0530.2/ว 138 ลว. 7 ธ.ค. 43 เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี 4,250
48034 29/09/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 447 ลว. 12 พ.ย. 58 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น 2,243
48033 29/09/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 262 ลว. 29 ก.ค. 58 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ 923
48032 29/09/2559 ที่ กค 0422.2/ว 33 ลว. 11 เม.ย. 54 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1,485
48031 29/09/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 42 ลว. 13 ก.พ. 52 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม) 851
48030 29/09/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 7 ลว. 11 ม.ค. 48 เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย 688
48029 29/09/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 14 ลว. 6 ก.พ. 47 เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย 516
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 111 ถึง 120 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 541 รายการ
processing time 1.799 s