การแสดงผล C C C
กฏหมายระเบียบและหนังสือเวียน(สวัสดิการรักษาพยาบาล)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
48412 03/10/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 370 ลว. 26 ต.ค. 56 เรื่อง แจ้งโรงพยาบาลให้ปฏิบัติตาม ว 371 871
48411 03/10/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 370 ลว. 26 ต.ค. 50 เรื่อง ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) 1,837
48410 03/10/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 165 ลว.11 พ.ค. 50 เรื่อง ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) 1,230
48409 03/10/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 140 ลว. 7 เม.ย. 48 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคของสถานพยาบาลของทางราชการ 1,417
48406 03/10/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 77 ลว. 15 ก.พ. 48 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 1,967
48405 03/10/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 472 ลว. 27 ธ.ค. 56 เรื่อง แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 4,087
48404 03/10/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 356 ลว. 1 ต.ค. 56 เรื่อง แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2,172
48387 03/10/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 111 ลว. 24 ก.ย. 55 เรื่อง การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย 1,932
48386 03/10/2559 ด่วนที่สุด ที่ 0422.2/ว 166 ลว. 1 พ.ค. 55 เรื่อง การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย 748
48382 03/10/2559 ที่ กค 0422.2/ว 143 ลว. 19 เม.ย. 53 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ายา 576
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 111 ถึง 120 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 561 รายการ
processing time 1.843 s