Display Mode C C C
โครงการประกัน
No. Date News Title View Download
68938 08/01/2021 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๔ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๖๒๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ (word) 172 301/901/2.แบบ คำอธิบาย และตัวอย่าง 63 (สิ่งที่ส่งมาด้วย2) 18 12 63 1.doc
68417 30/12/2020 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๖๒๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 257 372/506/vor 625 -O.pdf
35198 06/11/2019 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0409.4/ว527 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3,606 84/277/กค0409.4-ว527 ลว.6 พย 62.rar
11963 24/01/2019 รายชื่อส่วนราชการที่ได้รับประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 1,517 959/811/รายชื่อส่วนราชการรับโล่ปี60-61,0.docx
98806 06/07/2018 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 309 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7,356 227/689/กค 0409.4-ว 309 ลว. 6 กค 61 แนวทางปี 62,0.rar
79474 09/10/2017 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0409.4/044299 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพงานตวรจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4,762 191/815/กค 0409.4-044299 แนวทางการประกันฯ 61.rar
65440 05/05/2017 ประกาศปิดรับสมัครการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1,317 992/558/ประกาศสิ้นสุดรับประกัน 60.docx
52412 14/11/2016 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว437 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 4,816 580/289/กค040.4-ว437 แนวทางประกัน 60.rar
49640 14/10/2016 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.4/038939 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เรื่อง โครงการสัมมนาชื้แจงการตรวจสอบภายใน 1,930 665/171/กค 0409.4-038939 โครงการสัมมนาชี้แจง ปี 60.pdf
47152 08/09/2016 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 353 ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 5,936 618/342/กค0409.4-ว353 ลว.8 กย. 59.rar
Record Display 1 to 10 from 17 Records
processing time 1.355 s