โครงการเพื่อความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ คืออะไร

โครงการเพื่อความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ คืออะไร

______________________________________________________________________________________________________________________
 
         โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency: CoST) เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย Department for international Development ของประเทศอังกฤษภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารโลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๔ ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน เอลซัลวาดอร์ เอธิโอเปีย กัวเตมาลา ฮอนดูรัส มาลาวี ฟิลิปปินส์ แทนซาเนีย ยูกันดา ยูเครน เวียดนาม แซมเบีย อังกฤษ และไทย มีหลักการเพื่อสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ โดยการวางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชนในทุกๆ ระยะที่ดำเนินการ โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับมาจากการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) และแปรให้อยู่ในรูปของภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าใจได้ และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเรียกร้องให้เกิดการเอาผิดกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับโครงการการก่อสร้าง ทั้งนี้ ในแต่ละประเทศที่เข้าร่วมโครงการ CoST จะดำเนินการโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Multi-Stakeholder Group: MSG) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยโครงการก่อสร้างที่เข้าข่ายการดำเนินการตามที่ CoST กำหนดคือ โครงการก่อสร้างภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการพื้นฐาน (Infrastructure Project) ของประเทศ
     โดยในส่วนของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ดำเนินการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CoST และ CoST International ได้มีมติอนุมัติให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ และ สคร. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของ CoST ในประเทศไทย (Nationl Secretariat) ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ทำหน้าที่เป็น MSG ของประเทศไทย โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ และกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการโครงการ CoST ของหน่วยงานของรัฐ