แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
No. Date News Title View
40414 11/02/2020 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ รอบที่ 1/2563 หน่วยงานหลักของกรมบัญชีกลาง 8
40413 11/02/2020 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ รอบที่ 1/2563 (สำนักงานคลังเขต) 7
40410 11/02/2020 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ รอบที่ 1/2563 (สำนักงานคลังจังหวัด) 9
25983 03/07/2019 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักงานคลังจังหวัด) 15
25978 03/07/2019 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักงานคลังเขต) 15
25958 03/07/2019 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 12
25955 03/07/2019 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านลูกจ้างของส่วนราชการ) 15
25949 03/07/2019 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านการตรวจสอบภาครัฐ) 14
25943 03/07/2019 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านเงินนอกงบประมาณ) 15
25938 03/07/2019 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล) 14
Record Display 1 to 10 from 72 Records
processing time 1.185 s