NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
แบบฟอร์มระบบลูกจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
04011 25/09/2561 ตาราง บัญชีรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานจากเงินนอกงบประมาณ 2,528 747/782/ตารางแบบฟอร์มการจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงาน,0.xlsx
04003 25/09/2561 คำอธิบายตาราง บัญชีรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานจากเงินนอกงบประมาณ 1,788 331/128/คำอธิบายแบบฟอร์มการจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงาน,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 2 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 2 รายการ
processing time 0.933 s