การแสดงผล C C C
เชิญชวน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
55247 04/08/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 83 554/153/ราคากลาง จ้างที่ปรึกษา.pdf
54735 26/07/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของ กรมบัญชีกลาง สำหรับโครงการก่อสร้างหลังคากันสาด บริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคารใหม่ 112 924/311/ประกาศประกวดราคา.pdf
53924 20/07/2566 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด 331 450/585/ร่าง TOR โครงการจัดซื้อ.pdf
52272 05/07/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) จังหวัดปทุมธานี รายการย่อย จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารสำนักงานและอาคาร Data Center และบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยฯ 103 217/274/ประกาศ โครงการต่าใช้จ่ายในการบริหารจีดกส.pdf
53082 28/06/2566 จ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ 87 76/8/กค22050.pdf
51312 23/06/2566 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 510 เครื่อง ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน 135 326/489/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา150-2566,0.pdf
51774 16/06/2566 จ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง ระยะ ที่ 3 46 859/623/ข้อมูลสารสำคัญสัญญา บ. ยิบอินซอย จก..pdf
48667 30/05/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82 672/636/3o.pdf
48357 23/05/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับศูนสำรองระบบบาทเนต (BAHTNET) 80 29/770/ประกาศคอมแม่ข่าย.pdf
48388 23/05/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51 35/94/ประกาศผู้ชนะ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 74 รายการ
processing time 1.799 s