Display Mode C C C
อื่นๆ
No. Date News Title View Download
62571 07/10/2020 ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ 79 895/683/บุคลากร 280963.pdf
23145 12/02/2016 มาตรฐานการให้บริการของสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ 602 604/388/มาตรฐานการให้บริการของสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ.pdf
04059 03/05/2004 นร 1008.3.2/590 ลว 26 เม.ย. 57 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 525 485/37/19.pdf
Record Display 1 to 3 from 3 Records
processing time 1.228 s