Display Mode C C C
หนังสือเวียน
No. Date News Title View Download
28524 05/08/2019 ที่ กค 0420/ว 370 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ 2,794 29/234/หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่.pdf
17573 05/03/2019 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 2,488 515/450/ที่ กค 0420.ว106,0.pdf
92936 02/04/2018 กค ๐๔๒๐/ว๑๖๙ ลว ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ 914 954/173/ว.169.pdf
87291 26/01/2018 ที่ กค ๐๔๒๐/ว๔๖ ลว. ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ๔ 2,199 841/198/scan0002.pdf
70154 15/06/2017 ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๗๘ ลงวันที่ ๐๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ 2,368 775/134/ว 78.pdf
60446 06/03/2017 กค ๐๔๒๐/ว๒๗ เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขันสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ 3,876 232/750/ว 27.pdf
50545 27/10/2016 ที่ กค๐๔๒๐/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน 504 753/292/scan0001.pdf
47129 31/08/2016 กค ๐๔๒๐ / ว ๓๓๗ ลว. ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ 3,068 52/701/ว 337,0.pdf
22873 29/05/2015 ที่ กค 0428/ว 47 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 1,428 504/486/ว47.pdf
22878 24/01/2012 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 588 712/160/ระเบียบการลาของข้าราชการ.pdf
Record Display 1 to 10 from 20 Records
processing time 1.465 s