NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 (18/04/2562)
นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 ผ่าน Video Conference ไปยังสำนักงานคลังเขต เพื่อรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน การใช้จ่ายเงินฝากค่าใช้จ่ายภาษีท้องถิ่น 10% และการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบกลาง และการใช้จ่ายเงินฝากค่าใช้จ่ายภาษีท้องถิ่น 10% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top กรมบัญชีกลางจัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (04/04/2562)
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารระดับสูง ของกรมบัญชีกลางร่วมเป็นเกียรติในงาน ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 27 หน่วยงาน 31 รางวัล โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงาน ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ยกย่องเชิดชูหน่วยงานสำหรับความมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการการเงินการคลังให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส ลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต
กรมบัญชีกลางจัดงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2562 (27/03/2562)
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2562
โดยมีนางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาเรื่องที่ขอให้อนุมัติเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยของทายาทนายอภิวัฒน์ ชนะปัญโญ
จ.นครราชสีมา ที่จมน้ำเสียชีวิตขณะเข้าช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังจมน้ำ ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมซึ่งพลเมืองดี
พึงปฏิบัติ ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 450,000 บาท และเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยของนายสุวิทย์ ประเทศ จ.ร้อยเอ็ด
ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 476,000 บาท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2562
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ" (11/04/2562)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการ ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ" ให้แก่บุคลากรของกรมบัญชีกลาง โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบอินทราเน็ตในส่วนกลาง สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ของกรมบัญชีกลางมีวิสัยทัศน์ และมีกระบวนการคิด ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของกรมฯ ไปสู่แผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
อธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายพิเศษเรื่อง
กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลาง จัดพิธีรดน้ำขอพร อดีตผู้บริหาร ผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2562 (05/04/2562)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการเปิดงานพิธีรดน้ำขอพร อดีตผู้บริหาร ผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
กรมบัญชีกลาง จัดพิธีรดน้ำขอพร อดีตผู้บริหาร ผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2562
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ