ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top กรมบัญชีกลางเปิดใช้งานระบบ New GFMIS Thai และ Command Center (03/08/2563)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการเปิดใช้งานระบบ New GFMIS Thai และCommand Center โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดี อีกทั้ง ได้มีการมอบ GFMIS Token Key ให้กับผู้แทนจากหน่วยงานนำร่อง 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
กรมบัญชีกลางเปิดใช้งานระบบ New GFMIS Thai และ Command Center

ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเสวนา "การบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ" (01/08/2563)
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง "การบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ" ร่วมกับผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเสวนา

ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2563 (01/07/2563)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลัง และบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา (1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง/การบัญชีภาครัฐ/การตรวจสอบภายในภาครัฐ (2) การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง/การบัญชีภาครัฐ/การตรวจสอบภายในภาครัฐ ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2563

ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การนำเสนอผลงานรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (03/08/2563)
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิด การนำเสนอผลงานรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยในปีนี้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน 167 ผลงาน และมีผลงานผ่านเข้ารอบจากการพิจารณาของคณะกรรมการ จำนวน 21 ผลงาน ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้รับเกียรติจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาผลงานนวัตกรรม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563
การนำเสนอผลงานรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมสังคม
Icon Top การประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานพิธี และกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง (30/07/2563)
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานพิธี และกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2563 โดยมีคณะทำงานผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ และร่วมพิจารณารายละเอียด หลักเกณฑ์ การจัดงานพิธีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 315 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานพิธี และกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ