หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

           กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางไว้
ดังต่อไปนี้
          ให้กรมบัญชีกลาง มีการคิดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัยคุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐปฏิยัติ การให้บริการคำแนะนำปรึกษาด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารเงินนอกวประมาณ และการพัสดุภาครัฐการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารคงคลังให้ผู้ใช้จ่ายอย่าง เพียงพอ และการเสนอข้อมูลในเชิงนโยบายคลังแก่ฝ่ายบริหาร โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดำเนิการเกี่ยวกัการประเมินผลการคลังภาครัฐ การกำกับดูแบนโยบายและ มาตราฐานค่าตอบแทนสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนระบบริหารการคลังของประเทศในด้าน การบริหารเงินคงคลังต่อกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรี
ดำเนินการเกี่ยวกับกกหมาย ระเบียบ คำสั่งและหลักเกณฑ์ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุภาครัฐละการตรวจสอบ ภายในของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ดำเนินเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและตราฐานการกำกับดูแล และการพัฒนาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในภาครัฐ
ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐในความรับผิดชอบของกรมรวมทั้ง ติดตามการดำเนินงานและการบริหาร ด้านการคลังเพื่อนประกอบการพิจารณาเสนอแนะนโยบายด้านการคลังของประเทศ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอการเบิกจ่ายเงินของหน่วยภาครัฐ การก่อหนี้ผูกพัน การนำเงินส่งคลัง และการถอนคืนเงินรายได้ของส่วนราชการ รวมทั้งพิจารณาทำความตกลงในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามที่ส่วนราชการขอทำ ความตกลง
ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลัง
พัฒนาระบบบริหารเงินนออกงบประมาณในด้านกำกับดูแล การติดตามประเมินผล กาใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ การทบทวนประสิทธิภาพและความจำเป็นในการดำเนินงาน
กำหนด ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานค่าตอบแทนสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำกับดูแล การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
ดำเนินเกี่ยวกับการกำหนดมาตราฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบบัญชี ตลอดจนการจัดทำและวิเคราะห์รายงานการเงินของแผ่นดิน
ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารบุคคลถูกจ้างของส่วนราชการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายในและการพัสดุภาครัฐ
ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการทางการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายในแก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ และการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กกหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานภายใน

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
 • สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง
 • สำนักงานคลังเขต 1-9
 • กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
 • กองความร่วมมือและความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • กองบัญชีภาครัฐ
 • กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
 • กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
 • สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กองละเมิดและแพ่ง
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • กองตรวจสอบภาครัฐ
 • กองการเงินการคลังภาครัฐ
 • กองกฎหมาย
 • กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร