Display Mode C C C
หนังสือเวียน / สั่งการ
No. Date News Title View Download
53754 19/06/2020 การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๒๗๖ ลว ๑๙ มิ.ย. ๖๓) 1,897 335/1023/ว 276 การเข้าใช้ระบบฐานข้อมูล.pdf
52577 08/06/2020 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1,087 178/840/คู่มือการใช้งาน web.pdf
06064 18/10/2018 ถาม-ตอบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 อ้างถึงหนังสือเวียน ที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 8,133 682/642/ถาม-ตอบหลักเกณฑ์ฯ.pdf
79787 16/10/2017 การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) 11,129 575/352/ว 399 การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปี 61.rar
76648 05/09/2017 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๔๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐) 10,650 114/446/ว342.pdf
76449 05/09/2017 แนวการตรวจสอบภายในระบบ e-payment 5,074 364/748/image0503.pdf
49036 10/10/2016 แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ กค 0409.3/ว 384 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559) 10,515 44/358/ว.384.pdf
47438 22/09/2016 แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ กค 0409.3/ว 374 ลว 22 กันยายน 2559) 5,151 293/978/E payment.rar
46041 07/09/2016 การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/๓๔๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 4,068 233/368/กค 0409.2-ว342 ลว 31 สค 59.rar
22686 11/02/2016 ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลและจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0408.2/ว2 ลว 28 ก.ค. 58 7,032 964/602/ซักซ้อมความเข้าใจ ว2.pdf
Record Display 1 to 10 from 32 Records
processing time 1.286 s