หนังสือเวียน / สั่งการ
No. Date News Title View Download
06064 18/10/2018 ถาม-ตอบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 อ้างถึงหนังสือเวียน ที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 7,001 682/642/ถาม-ตอบหลักเกณฑ์ฯ.pdf
79787 16/10/2017 การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) 10,623 575/352/ว 399 การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปี 61.rar
76648 05/09/2017 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๔๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐) 9,998 114/446/ว342.pdf
76449 05/09/2017 แนวการตรวจสอบภายในระบบ e-payment 4,432 364/748/image0503.pdf
49036 10/10/2016 แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ กค 0409.3/ว 384 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559) 10,026 44/358/ว.384.pdf
47438 22/09/2016 แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ กค 0409.3/ว 374 ลว 22 กันยายน 2559) 4,700 293/978/E payment.rar
46041 07/09/2016 การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/๓๔๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 3,909 233/368/กค 0409.2-ว342 ลว 31 สค 59.rar
22686 11/02/2016 ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลและจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0408.2/ว2 ลว 28 ก.ค. 58 6,634 964/602/ซักซ้อมความเข้าใจ ว2.pdf
46854 27/09/2015 แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว๒๗๓ ลว ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗) 3,123 239/660/แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายใน,0.rar
28268 13/01/2015 แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ที่ กค 0408/ ว 9 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 2,179 266/268/ว 9,0.pdf
Record Display 1 to 10 from 30 Records
processing time 1.153 s