ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ
No. Date News Title View Download
38608 27/12/2019 แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๘๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒) 3,502 257/348/กค 0409.2-ว 589 ลว 27 ธ.ค. 62.pdf
35221 07/11/2019 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 6,070 13/224/หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน แก้ไขถึงฉบับที่ ๒.pdf
33852 07/10/2019 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๑๑๘ ลว ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒) 7,081 530/892/หลักเกณฑ์ตรวจสอบภายใน ฉ2 ว118.pdf
16423 19/03/2019 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กค ๐๔๐๙.๔/ ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) 17,980 206/497/หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๒,0.pdf
07782 14/11/2018 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 38,797 724/325/กค 0409.2 ว123 หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน 61.pdf
06709 30/10/2018 flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน อ้างถึงหนังสือเวียน ที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 20,747 832/915/flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน.pdf
05151 03/10/2018 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 39,726 676/355/มาตรฐานและหลักเกณฑ์ควบคุมภายใน61.rar
76645 28/08/2017 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๒๖ ลว ๒๘ ก.ย. ๖๐) โดยยกเลิกมาตรฐานฯ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว๓๖๖ ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๕๔ 18,409 571/500/ว326.pdf
73465 27/07/2017 ร่างมาตรฐานฯ ด้านการปฏิบัติงาน 5,935 563/74/แสดงความเห็นร่างมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน.docx
73462 27/07/2017 ร่างมาตรฐานฯ ด้านคุณสมบัติ 2,504 689/847/แสดงความเห็นร่างมาตรฐานด้านคุณสมบัติ.docx
Record Display 1 to 10 from 30 Records
processing time 1.274 s