ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ
No. Date News Title View Download
16423 19/03/2019 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กค ๐๔๐๙.๔/ ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) 12,148 206/497/หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๒,0.pdf
07782 14/11/2018 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 32,299 724/325/กค 0409.2 ว123 หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน 61.pdf
06709 30/10/2018 flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน อ้างถึงหนังสือเวียน ที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 17,558 832/915/flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน.pdf
05151 03/10/2018 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 35,610 676/355/มาตรฐานและหลักเกณฑ์ควบคุมภายใน61.rar
76645 28/08/2017 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๒๖ ลว ๒๘ ก.ย. ๖๐) โดยยกเลิกมาตรฐานฯ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว๓๖๖ ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๕๔ 16,500 571/500/ว326.pdf
73465 27/07/2017 ร่างมาตรฐานฯ ด้านการปฏิบัติงาน 4,964 563/74/แสดงความเห็นร่างมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน.docx
73462 27/07/2017 ร่างมาตรฐานฯ ด้านคุณสมบัติ 2,026 689/847/แสดงความเห็นร่างมาตรฐานด้านคุณสมบัติ.docx
73460 27/07/2017 ด่วนที่สุด !! รับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ สามารถส่งความเห็นได้ที่ iastd.cgd@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 60 ถึงวันที่ 15 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติม โทร 021277285 หรือ021277000 ต่อ6512 40
46036 31/08/2016 การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/๓๔๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 7,717 420/857/กค 0409.2-ว342 ลว 31 สค 59.rar
04061 28/07/2015 การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ 2,756 367/13/2.rar
Record Display 1 to 10 from 27 Records
processing time 1.133 s