Display Mode C C C
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
No. Date News Title View Download
62143 01/10/2020 สรุปสถิติการให้บริการเดือน กันยายน 2563 70 232/784/ก.ย.63-ตาราง.pdf
62142 01/10/2020 สถิติการให้บริการเดือน กันยายน 2563 18 650/391/ก.ย.63-กราฟ.pdf
59733 01/09/2020 สรุปสถิติการให้บริการเดือน สิงหาคม 2563 36 253/714/ส.ค.63-ตาราง.pdf
59732 01/09/2020 สถิติการให้บริการเดือน สิงหาคม 2563 19 680/314/ส.ค.-63-กราฟ.pdf
57388 03/08/2020 สรุปสถิติการให้บริการเดือน กรกฎาคม 2563 36 70/936/ก.ค.63-ตาราง.pdf
57387 03/08/2020 สถิติการให้บริการเดือน กรกฎาคม 2563 24 621/481/ก.ค.-63-กราฟ.pdf
54881 01/07/2020 สรุปสถิติการให้บริการเดือน มิถุนายน 2563 36 118/328/มิ.ย.63-ตาราง.pdf
54880 01/07/2020 สถิติการให้บริการเดือน มิถุนายน 2563 23 989/32/มิ.ย.-กราฟ.pdf
51780 01/06/2020 สรุปสถิติการให้บริการเดือน พฤษภาคม 2563 40 649/304/พ.ค.63-ตาราง.pdf
51778 01/06/2020 สถิติการให้บริการเดือน พฤษภาคม 2563 26 344/909/พ.ค.63-กราฟใหม่.pdf
Record Display 1 to 10 from 103 Records
processing time 1.33 s