วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
"กำกับดูแลและบริหารเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
พันธกิจ
1 กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชีจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้างและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สอดคล้องกับการรักษาวินยและความยั่งยืนทางการคลัง
2 บริหารเงินสดภาครัฐบริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3 สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
4 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
5 เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชีจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้างและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สอดคล้องกับการรักษาวินยและความยั่งยืนทางการคลัง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
บริหารเงินสดภาครัฐบริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ