วารสารกรมบัญชีกลาง
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 60 ฉบับที่ 04 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2562 คลิกชม E-Magazine
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 60 ฉบับที่ 04 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2562  คลิกชม  E-Magazine 
 
เรื่องที่น่าสนใจ
- รับบำนาญถึงอายุ 70 ปี ดียังไง (บำเหน็จดำรงชีพ)
 
Kuru
-กระทำละเมิดต่างหน่วยงาน : ใครมีอำนาจสอบสวน !?
-เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
หรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
Knowledge
- TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า(ตอนที่4)            
-ผู้รับบำนาญป่วยขณะไปราชการต่างประเทศเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ ... ได้หรือไม่
 
26/09/2562 23
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 60 ฉบับที่ 03 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ.2562
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 60 ฉบับที่ 03 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ.2562  คลิกชม  E-Magazine 
 
เรื่องที่น่าสนใจ
- ปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันของโรงแรียน
 
Guru
- ยกเลิกประกาศสอบราคา ... เพียงเพราะว่า มีงบประมาณไม่เพียงพอ
- การชำระคืนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  
Knowledge
- ข้าราชการขอเบิกค่าเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าให้คู่สมรสที่มีสิทธิประกันสังคม 
- TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า(ตอนที่3) 
 
13/08/2562 36
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 60 ฉบับที่ 02 เดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ.2562
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 60 ฉบับที่ 02 เดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ.2562  คลิกชม  E-Magazine 
 
เรื่องที่น่าสนใจ
-สวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ
 
Kuru
- เมื่อคำสั่งปลดออกถูกเพิกถอน ... เจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับชดใช้คืนเงินเดือนหรือไม่ ?
-การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม
  
Knowledge
-ใบเสร็จรับเงินที่ออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ .. เบิกได้หรือไม่
- TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า(ตอนที่2) 
- เรื่องแนวทางการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
 
22/05/2562 140
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 60 ฉบับที่ 01 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
 
- ผู้ป่วยซื้ออุปกรณ์นอกโรงพยาบาล ใบเสร็จรับเงินมีชื่อโรงพยาบาลเป็นลูกค้า เบิกได้หรือไม่
- รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (ตอนที่ 1)
- นำราคาที่เสนอและถูกยกเลิกไปแล้วมาเปรียบเทียบให้เป็นราคาที่ควรจัดซื้อครั้งนี้ ไม่ได้
- สัญญาและการทำสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- บริการฉับไว เว็บเดียวครบ จบทุกเรื่อง
- ถามมา ตอบไป  Q & A
12/03/2562 322
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 59 ฉบับที่ 01 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ชื่อบทความ
-รู้เรื่องราวเล่าเรื่องรู้  สังคมไทยไร้เงินสด
-เมื่อคู่กรณีรู้และเข้าใจเรื่องที่ถูกสอบข้อเท็จจริง ... ถือว่าได้สิทธิ “รับฟังคู่กรณี” แล้ว
-เบิกจ่ายตรง...ง่ายนิดเดียว
-โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: COST)
-พายุมาทีไรหลังคาหายในพริบตา จะขอความช่วยเหลือจากรัฐอย่างไรดี
-หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย OR Code และการนำเงินส่งคลัง
-การเบิกจ่ายค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต และค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์
-ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
-หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
-ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
-การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
-ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
-เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 -กำหนดให้คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
 
06/06/2561 749
วารสารกรมบัญชีกลาง ที่ 58 ฉบับที่ 04 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2560
ชื่อบทความ
-รู้เรื่องราวเล่าเรื่องรู้  “พลวัตทางการเงินวันนี้ : บัตรอิเล็กทรอนิกส์
-เจ้าหน้าที่การเงินต้องรับผิด... เพราะละเลยไม่ตรวจสอบการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน
-ฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิอย่างไร
-ใครเป็นคนจนยกมือขึ้น “เป็นคนจนแล้วได้อะไร (ภาค2) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)”
-สรุปขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ “ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตอนที่ 1)
-ถามมา  ตอบไป
-กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ต่างประเทศ
-การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
-หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ในสถานพยาบาลของเอกชน
 
20/04/2561 495
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 58 ฉบับที่ 06 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ.2560
ชื่อบทความ
-รู้เรื่องราวเล่าเรื่องรู้ Digital CGD > Digital MOF >Digital Government
-สิทธิในการฟ้องกระทรวงการคลังและการฟ้องเพิกถอน “ความเห็นของกระทรวงการคลัง”…ในการตรวจสำนวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
-การยกร่างระเบียบสวัสดิการภายในของส่วนราชการ
-การขับเคลื่อนสำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสู่รูปแบบการให้บริการที่เป็นเลิศ (Suratthani Excellent Service Model : SESM )
-ฝึกอบรม....เบิกอย่างไรให้ถูกต้อง
-แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดีในองค์กรภาครัฐ
-เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2560
-อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการประจำ ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
-การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม
-วิธีปฏิบัติในการเข้าใช้งานเพื่อเรียกดูรายงานในระบบ EIS
-กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ศูนย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
-คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
-การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-เร่งรัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( KTB Corporate Online) และการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)
-ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตและหมวดที่7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
-ข่าวประชาสัมพันธ์
-ข่าวกรมบัญชีกลาง
 
09/04/2561 298
วารสารกรมบัญชีกลาง ที่ 58 ฉบับที่ 05 เดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ.2560
ชื่อบทความ
-รู้เรื่องราวเล่าเรื่องรู้  เศรษฐกิจดิจิทัล – Digital Mof: BIG DEAL
-ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
-ป่วยจริงแต่ยังปฏิบัติงานได้ ถือว่า “ไม่มีเหตุผลอันสมควร” ต้องละทิ้งหน้าที่ !
-นานาสาระกับบำเหน็จบำนาญ
-สรุปขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตอนที่ 2)
-ถามมา  ตอบไป
-หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2560
-การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
-แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
-วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
-หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลัง กรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
12/02/2561 435
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 58 ฉบับที่ 03 เดือนพฤษภาคม–มิถุนายน พ.ศ.2560
ชื่อบทความ
-รู้เรื่องราวเล่าเรื่องรู้  “กองทุนการออมแห่งชาติ : บำนาญประชาชน”
-นำบันทึกถ้อยคำในชั้นสืบสวนข้อเท็จจริงไปใช้ แต่ไม่รับฟัง “คู่กรณี” ในชั้นสอบข้อเท็จจริงคำสั่ง (ไม่) ชอบหรือไม่?
-อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค...เบิกอย่างไร
-โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (Open Government Partnership: OGP)
-มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
-แนวทางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบรวมคุณสมบัติหลาย GPU ต่อ 1 รายการพิจารณา
-การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
-หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณงบบุคลากรรายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.2560
-ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 
31/08/2560 270
วารสารกรมบัญชีกลาง ที่ 58 ฉบับที่ 02 เดือนมีนาคม–เมษายน พ.ศ.2560
ชื่อบทความ
-รู้เรื่องราวเล่าเรื่องรู้  “ความคืบหน้า พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-สัญญาจ้างเหมาบริการ “ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”
-การเบิกค่ารักษาพยาบาล  “กรณีลูกจ้างชั่วคราวเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้หรือไม่”
-เสียหาย-ไม่เสียหาย  : ละเมิดหรือไม่ ? หากไม่ส่งใช้เงินยืม
-ใครเป็นคนจน  ยกมือขึ้นเป็นคนจนแล้วได้อะไร : ใน “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560”
-พระราชกฤษฎีกา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
-แจ้งสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม)
-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพผู้ประสบภัย  เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ  การปฏิบัติงานของชาติ  หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับบที่ 2) พ.ศ.2560
-กฎกระทรวง  กำหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์ และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่ง ในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
-กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี จ
-กฎกระทรวง  กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์  และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่ง  ในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัย  เนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 
01/07/2560 879
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 55 รายการ
processing time 1.107 s