การแสดงผล C C C
วารสารกรมบัญชีกลาง
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 60 ฉบับที่ 06 เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ.2562
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 60 ฉบับที่  06 เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ.2562 คลิกชม E-Magazine
 
เรื่องที่น่าสนใจ
- ถึงเวลาหรือยัง...กับแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการเงินการคลัง
 
Guru 
- ลง " รูปและชื่อ" ผู้บริหารท้องถิ่นบนปกหนังสือ : กรรมการตรวจรับพัสดุต้องรับผิดหรือไม่
- ข้อห้ามในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและแนวทางการกำหนดผลงาน
 
Knowledge
- ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ กับ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
 
23/01/2563 458
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 60 ฉบับที่ 05 เดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ.2562
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 60 ฉบับที่ 05 เดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ.2562 คลิกชม E-Magazine
 
เรื่องที่น่าสนใจ
- ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
 
Guru-ขอยกเว้นชดใช้ทุนการศึกษา ... เพราะเหตุมีปัญหาสุขภาพ
-เรื่อง  แนวทางการพิจารณากรณีใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง
 
Knowledge
- ความสัมพันธ์ชองแนวคิด BRI กับการลงทุนภายนอกประเทศของจีนในอาเซียน
(Belt and Road Initiative and China’s Outward foreign direct investment in ASEAN)
-นอนโรงพยาบาลเอกชนเกิน 13 วัน เบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ ... ได้หรือไม่
 
29/11/2562 460
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 60 ฉบับที่ 04 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2562
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 60 ฉบับที่ 04 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2562  คลิกชม  E-Magazine 
 
เรื่องที่น่าสนใจ
- รับบำนาญถึงอายุ 70 ปี ดียังไง (บำเหน็จดำรงชีพ)
 
Guru
-กระทำละเมิดต่างหน่วยงาน : ใครมีอำนาจสอบสวน !?
-เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
หรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
Knowledge
- TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า(ตอนที่4)            
-ผู้รับบำนาญป่วยขณะไปราชการต่างประเทศเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ ... ได้หรือไม่
 
26/09/2562 364
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 60 ฉบับที่ 03 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ.2562
วารสารกรมบัญชีกลาง ปีที่ 60 ฉบับที่ 03 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ.2562  คลิกชม  E-Magazine 
 
เรื่องที่น่าสนใจ
- ปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันของโรงแรียน
 
Guru
- ยกเลิกประกาศสอบราคา ... เพียงเพราะว่า มีงบประมาณไม่เพียงพอ
- การชำระคืนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  
Knowledge
- ข้าราชการขอเบิกค่าเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าให้คู่สมรสที่มีสิทธิประกันสังคม 
- TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า(ตอนที่3) 
 
13/08/2562 474