มติ/หนังสือเวียน
No. Date News Title View Download
33468 15/10/2019 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 135 830/217/ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต.PDF
94597 09/05/2018 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม 542 721/363/ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ได้อนุมัติ เพิ่มเติม.pdf
94596 09/05/2018 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 257 59/708/ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ได้อนุมัติ.pdf
56861 23/01/2017 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ ( Construction Sector Transparency Initiative: CoST) 1,755 613/943/มติ ครม. COST.pdf
Record Display 1 to 4 from 4 Records
processing time 1.048 s