การแสดงผล C C C
มติ/หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
62700 25/09/2563 หนังสือเวียน ที่ กค 0419.2/ว461 เรื่อง การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการและผู้สังเกตการณ์) 75 451/997/หนังสือเวียน IP กค 0419.2_ว 461 ลว.25 กันยายน 2563.pdf
55943 03/07/2563 หนังสือเวียน ที่ กค 0419.2/ว303 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 142 174/429/หนังสือเวียน IP กค 0419.2-ว303 ลว.3 กรกฎาคม 2563.pdf
43193 11/03/2563 หนังสือเวียนที่ กค 0419.2/ว81 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 405 911/956/หนังสือเวียน IP กค 0419.2_ว81 ลว 11 มี.ค.63.pdf
40456 23/12/2562 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค 0419.2/ว585 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ 283 918/986/ว585 ลว 23 ธันวาคม 2562.pdf
20374 01/01/2559 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2,597 695/918/มติครม..pdf
20381 31/12/2557 โครงสร้าง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 1,120 159/300/แต่งตั้งคปท..pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 1.241 s