มติ/หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
55943 03/07/2563 หนังสือเวียน ที่ กค 0419.2/ว303 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 27 174/429/หนังสือเวียน IP กค 0419.2-ว303 ลว.3 กรกฎาคม 2563.pdf
43193 11/03/2563 หนังสือเวียนที่ กค 0419.2/ว81 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 326 911/956/หนังสือเวียน IP กค 0419.2_ว81 ลว 11 มี.ค.63.pdf
40456 23/12/2562 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค 0419.2/ว585 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ 214 918/986/ว585 ลว 23 ธันวาคม 2562.pdf
20374 01/01/2559 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2,545 695/918/มติครม..pdf
20381 31/12/2557 โครงสร้าง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 1,083 159/300/แต่งตั้งคปท..pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 5 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 5 รายการ
processing time 1.163 s