Display Mode C C C
มติคณะรัฐมนตรี
No. Date News Title View Download
05181 08/10/2018 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับกระทรวง ด้านการตรวจสอบภายใน (นร 1008/ว16 ลว 9 ต.ค.55) 626 180/451/w16-2555 หลักเกณฑ์เชี่ยวชาญ.pdf
65631 11/09/2008 มติคณะรัฐมนตี วันที่ 10 สิงหาคม 2544 เรื่อง การกำหนดอัตรากำลังผู้ตรวจสอบภายใน 3 คน 975 272/279/อัตรากำลัง 3 คน 10 สค 44.pdf
04015 11/09/2008 มติ ครม. เรื่อง Super คตส. ที่นร 0503/ว (ล) 15636 ลว. 26 ต.ค. 47 390 1022/765/1003_doc.tif
04016 11/09/2008 สรุปผลการดำเนินงานของ คตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 248 503/150/สรุปผลการดำเนินงานของ คตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546.zip
04017 11/09/2008 มติครม. เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายในภาคราชการ วันที่ 10 พ.ย. 41,30 มี.ค. 42,23 พ.ย. 42 372 625/679/456_doc.tif
04018 11/09/2008 มติครม. เรื่อง ผลการดำเนินงานของ คตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 173 270/236/420_doc.tif
04019 11/09/2008 มติครม. เรื่อง ผลการดำเนินงานของ คตส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 258 649/1023/237_doc.zip
04020 11/09/2008 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ 368 417/515/269_doc.zip
04021 09/09/2008 มติ ครม. เรื่องรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามมติ ครม. วันที่ 20 ม.ค. 47 231 365/370/590_doc.tif
04022 09/09/2008 มติ ครม. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามมติ ครม. วันที่ 16 ก.ย. 46 281 207/728/487_doc.tif
Record Display 1 to 10 from 13 Records
processing time 1.304 s