การแสดงผล C C C
มติคณะรัฐมนตรี
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
05181 08/10/2561 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับกระทรวง ด้านการตรวจสอบภายใน (นร 1008/ว16 ลว 9 ต.ค.55) 1,139 180/451/w16-2555 หลักเกณฑ์เชี่ยวชาญ.pdf
65631 11/09/2551 มติคณะรัฐมนตี วันที่ 10 สิงหาคม 2544 เรื่อง การกำหนดอัตรากำลังผู้ตรวจสอบภายใน 3 คน 1,419 272/279/อัตรากำลัง 3 คน 10 สค 44.pdf
04015 11/09/2551 มติ ครม. เรื่อง Super คตส. ที่นร 0503/ว (ล) 15636 ลว. 26 ต.ค. 47 503 1022/765/1003_doc.tif
04016 11/09/2551 สรุปผลการดำเนินงานของ คตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 328 503/150/สรุปผลการดำเนินงานของ คตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546.zip
04017 11/09/2551 มติครม. เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายในภาคราชการ วันที่ 10 พ.ย. 41,30 มี.ค. 42,23 พ.ย. 42 490 625/679/456_doc.tif
04018 11/09/2551 มติครม. เรื่อง ผลการดำเนินงานของ คตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 253 270/236/420_doc.tif
04019 11/09/2551 มติครม. เรื่อง ผลการดำเนินงานของ คตส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 340 649/1023/237_doc.zip
04020 11/09/2551 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ 508 417/515/269_doc.zip
04021 09/09/2551 มติ ครม. เรื่องรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามมติ ครม. วันที่ 20 ม.ค. 47 316 365/370/590_doc.tif
04022 09/09/2551 มติ ครม. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามมติ ครม. วันที่ 16 ก.ย. 46 368 207/728/487_doc.tif
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 13 รายการ
processing time 2.405 s