Display Mode C C C
ผลสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานสนับสนุนฯ
No. Date News Title View Download
37279 11/12/2019 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 289/2/รายงานความพึงพอใจหน่วยงานสนับสนุนและคลังเขต 2562.pdf
13648 15/02/2019 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 91 160/217/รายงานผลสำรวจความพึงพอใจฯ คลังเขตและหน่วยงานสนับสนุน61.pdf
81557 14/11/2017 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 36 979/723/รายงานผลสำรวจความพึงพอใจฯ หน่วยงานสนับสนุนและเขต 2560.pdf
52721 18/11/2016 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 38 122/686/รวมเล่มหน่วยงานสนับสนุนและคลังเขต.pdf
39946 20/01/2016 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 27 667/717/รายงาน_สนับสนุน.pdf
39962 20/02/2015 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 30 733/305/1.pdf
39961 03/09/2014 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 32 191/348/2.pdf
39958 04/01/2012 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 35 445/853/3.pdf
39954 15/12/2010 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 29 833/897/4.pdf
39953 16/02/2010 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานสนับสนุนของกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 32 858/905/5.pdf
Record Display 1 to 10 from 12 Records
processing time 1.474 s