Display Mode C C C
รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล
No. Date News Title View Download
39434 23/01/2020 Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2019 Public Edition 157 871/830/Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2018 Public Edition.pdf
35787 18/11/2019 รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับประชาชน) (ภาษาไทย) 336 428/713/รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
11708 22/01/2019 รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับประชาชน) (ภาษาไทย) 497 469/736/รายงาน CoST 2018 ฉบับภาษาไทย.pdf
11703 22/01/2019 Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2018 Public Edition 125 175/324/รายงาน CoST 2018 ฉบับภาษาอังกฤษ.pdf
89404 23/02/2018 รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ฉบับประชาชน) (ภาษาไทย) - โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 572 798/479/รายงานฉบับประชาชน-2560-สนามบินสุวรรณภูมิ.pdf
86720 19/01/2018 Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2017 Public Edition 184 871/91/Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand.pdf
86719 19/01/2018 รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ฉบับประชาชน) (ภาษาไทย) 483 384/195/รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ CoST ของประเทศไทย.pdf
Record Display 1 to 7 from 7 Records
processing time 1.2 s