รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล
No. Date News Title View Download
11708 22/01/2019 รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับประชาชน) (ภาษาไทย) 377 469/736/รายงาน CoST 2018 ฉบับภาษาไทย.pdf
11703 22/01/2019 Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2018 Public Edition 69 175/324/รายงาน CoST 2018 ฉบับภาษาอังกฤษ.pdf
89404 23/02/2018 รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ฉบับประชาชน) (ภาษาไทย) - โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 521 798/479/รายงานฉบับประชาชน-2560-สนามบินสุวรรณภูมิ.pdf
86720 19/01/2018 Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand In Fiscal Year 2017 Public Edition 153 871/91/Assurance Report Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Thailand.pdf
86719 19/01/2018 รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ฉบับประชาชน) (ภาษาไทย) 430 384/195/รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ CoST ของประเทศไทย.pdf
Record Display 1 to 5 from 5 Records
processing time 0.999 s